درخواست عکس هنرمندان خارجی عکس هنرمندان مرد عکس هنرمندان زن
 • انگشتان شما در مورد شخصیت شما چه می گویند؟

  انگشتان شما در مورد شخصیت شما چه می گویند؟

 • الناز شاکردوست در اکران مردمی فیلم مطرب

  الناز شاکردوست در اکران مردمی فیلم مطرب

 • عکسهایی از گل شقایق نعمانی ژاپنی

  عکسهایی از گل شقایق نعمانی ژاپنی

 • عکسهای هستی مهدوی در اکران فیلم ماجرای نیمروز - رد خون در ۳۷ اُمین جشنواره فیلم فجر

  عکسهای هستی مهدوی در اکران فیلم ماجرای نیمروز - رد خون در ۳۷ اُمین جشنواره فیلم فجر

 • عکسهای دیبا زاهدی در اکران فیلم تیغ و ترمه در ۳۷ اُمین جشنواره فیلم فجر

  عکسهای دیبا زاهدی در اکران فیلم تیغ و ترمه در ۳۷ اُمین جشنواره فیلم فجر

 • عکسهایی از الهه حصاری در اکران خصوصی فیلم ترانه

  عکسهایی از الهه حصاری در اکران خصوصی فیلم ترانه

 • عکسهایی از زیبا کرمعلی در اکران عمومی فیلم درساژ

  عکسهایی از زیبا کرمعلی در اکران عمومی فیلم درساژ

 • عکسهایی از مریم معصومی در اکران خصوصی فیلم ترانه

  عکسهایی از مریم معصومی در اکران خصوصی فیلم ترانه

 • عکسهایی از ماهور الوند در اکران فیلم درساژ

  عکسهایی از ماهور الوند در اکران فیلم درساژ

 • عکسهایی از پرنده گراندالای آبی

  عکسهایی از پرنده گراندالای آبی

 • عکسها و بیوگرافی سینتا لورا کیل Cinta Laura Kiehl

  عکسها و بیوگرافی سینتا لورا کیل Cinta Laura Kiehl

 • عکس ها و بیوگرافی Pimchanok Luevisadpaibul بازیگر و مدل تایلندی

  عکس ها و بیوگرافی Pimchanok Luevisadpaibul بازیگر و مدل تایلندی

 • عکس ها و بیوگرافی Araya Alberta Hargate آریا آلبرتا هارگیت

  عکس ها و بیوگرافی Araya Alberta Hargate آریا آلبرتا هارگیت

 • عکسهای ساعد سهیلی و همسرشون گلوریا هاردی در اکران خصوصی فیلم پل خواب

  عکسهای ساعد سهیلی و همسرشون گلوریا هاردی در اکران خصوصی فیلم پل خواب

 • عکسهای هومن سیدی در اکران خصوصی فیلم پل خواب

  عکسهای هومن سیدی در اکران خصوصی فیلم پل خواب

تبلیغات در سایت تبلیغات در سایت کسب درآمد

اس ام اس اشک و بغض فروردین 95

بـــعُضٌی وُقٌتٌــــا وُاقٌـــــــــــــــــــــــعُﺂ نُمُیـכوُنُی

چٌـــــــــرٌُا ـכارٌُی گٌرٌُیهُ مُیکُنُـــــــی . . .

نُمُــــــــیـכوُنُی چٌرٌُا ـכلٌـتٌ گٌـــرٌُفٌتٌهُ . . .

نُمُیـכوُنُــــــی چٌــــــیکُارٌُ کُنُی . . .

ازٌ هُمُــــــهُ بٌـכتٌ مُیاـכ . . .

ـכوُسٌ ـכارٌُی ـכاـכ بٌزٌنُــــــی . .

بُغـض مـے ڪُنَم اَز تـرسِ روزهـآیـے ڪـﮧ

سَهمِمـوטּ اَز هَـم فقَـط یـﮧ یـآבش بخیـــــر ِ سـآבه باشـﮧ

یاد گرفتـــه ام

انسان مدرنـــی باشــــم

و هــر بار که دلتنـــــــگ میشــــوم

بـه جای بغـــــض و اشــــک

تنهـــا به این جملـــه اکتفــا کنـــم کــه

هوای بـــد ایــن روزهــا

آدم را افســــــــرده میکنـد ..!

 

آدم که دلش بگیرد،

دردش را

به کدام پنجره بگوید

که دهانش

پیش هر غریبه ای باز نشود..!؟

ﺑـﺮﯾـﺪﻥ ﺍﺯ ﺯﻧﺪﮔـﯽ ﻣﯿﺪﻭﻧـﯽ ﯾﻌﻨـﯽ ﭼﯽ ؟ !

ﺍﯾﻨﮑـﻪ ﻫـﺮ ﺷﺒــ ﺩﺭﺩﺍﺗـــ ُ ﺑﺎ ﺧـﻮﺩﺕ ﺑﺒـﺮﯼ ﺭﻭ ﺗﺨﺘـــ

ﺑﺎ ﻫﻨـﺪﺯﻓـﺮﯼ ﻭ ﻫﻤﻮﻥ ﺁﻫﻨﮕـﺎﯼ ﻏﻤﮕﯿـﻦ ﻫﻤﯿﺸﮕـﯽ ،

ﻫـﺮ ﭼﻘـﺪﺭ ﺯﺍﺭ ﺑـﺰﻧﯽ ﺩﻟـﺘــ ﺧـﺎﻟـﯽ ﻧﺸـﻬـ …

ﺍﺷﮑﺎﺗــ ﻧﺘﻮﻧـﻪ ﺁﺗﯿﺸــ ِ ﺩﻟـﺘــ ُ ﺧـﺎﻣﻮﺵ ﮐﻨـﻪ ،

ﮔـﺮﯾـﻪ ﻣﯿﮑﻨـﯽ ﭼـﻮﻥ ﺷـﺒـــ ﮔـﺮﯾـﻪ ﻫـﺎ ﺑـﺮﺍﺗـــ ﺷﺪﻫـ ﯾﻪ ﻋﺎﺩﺗــ !

ﺫﺭﻩ ﺫﺭﻩ ﺗﻤـﻮﻣﺘـــ ﻣﯿﮑﻨـﻪ …

ﺑـﻌـﺪ ﯾـﻮﺍﺷﮑـﯽ ﺑـﺎ ﺧـﻮﺩﺕ ﻣﯿﮕـﯽ :

ﺍﮔـﻪ ﻓـﺮﺩﺍ ﺻﺒـﺢ ﺩﯾﮕـﻪ ﺍﺯ ﺧـﻮﺍﺑـــ ﺑﯿـﺪﺍﺭ ﻧﺸـﻢ ﻭﺍﻗﻌــﺎً ﺍﺗﻔـﺎﻗـــ

ﺧـﺎﺻﯽ ﻣﯿﻔﺘـﻪ ؟

 

پروردگـــــ ـارا…

تورابه تمام عالـــ ــم سوگند

آنگاه که عاشقی درتاریکی شبــــــــ

به یاد عاشقی اشکـــــــــ میریزد…

کمی نگاهش کن…!!!

یِڪ روز مے رِسَـב ڪـہ

یِڪ[مَلافـہ ے ωِـفیــב] پایاטּ مے בَهَـב بـہ [مَـטּ]

بـہ[شِیطَنَت هایَـҐ]

بـہ[بازیگوشے هایَـҐ]

بـہ[פֿَـنـבـہ هاے بُلَنـבَҐ]

روزے ڪـہ هَمـہ با בیـבَטּ[عَڪسَـҐ]

مے گویَنـב:

[בیوانـہ]בِلِماטּ بَرایَت تَنگ شُـבـہ

بٌــــعُضٌی وُقٌتٌــــا

وُاقٌـــــــــــــــــــــــعُﺂ نُمُیـכوُنُی چٌـــــــــرٌُا ـכارٌُی گٌرٌُیهُ مُیکُنُـــــــی . . .

نُمُــــــــیـכوُنُی چٌرٌُا ـכلٌـتٌ گٌـــرٌُفٌتٌهُ . . .

نُمُیـכوُنُــــــی چٌــــــیکُارٌُ کُنُی . . .

ازٌ هُمُــــــهُ بٌـכتٌ مُیاـכ . . .

ـכوُسٌ ـכارٌُی ـכاـכ بٌزٌنُــــــی . . .

کُمُکُ بٌخٌــــــــوُای . . .

تٌوُ اوُنُ لٌـــحٌظٌاتٌ فٌقٌطٌ مُیتٌوُنُی بٌگٌی . . .

خٌـכایـــــا خٌوُـכتٌ ـכرٌُسٌتٌـشُ کُنُ .

مـن یـاد گرفتــــــــــه ام …
وقتـی بغــــــض می کنــم ، وقتـی اشــک می ریـزم ،

منتظــــر هیـچ دستـی نباشــــــــم !!! …

وقتـی از درد زخــــــــــم هایـم به خودم می پیچــــم ، مرهمـی باشـم

بر جراحتـــــــم ! … مـن یـاد گرفتــــــــــه ام …

که اگـــــر زمیـن مـی خـورم ، خـودم برخیــزم ! …

مـن یـاد گرفتــــــه ام راهــــی را بســازم به صداقــت! …

مـن یـاد گرفتــــــه ام که همـه رهــــگذرند ، همــــــه!

این روزهــــــــــــــا دلتنگــــــــــی هایم

بیشتـــــــــــــر از همیشــــــــــه ازتــــــــــــو

می گوینـــــــــــــد

و مـــــــــــــن نـــــــــــوازش

می کنــــــــــــم

گــــــــــونه خـــــــــــــیس

ارزوهـــــــــــایم را که بی تـــــــــــو

بغضشــــــــــان شکستــــــــــــه

حکـــــــــــــــــــــایت من…حکایت کسی بود که عاشق دریا بود اما قایقـــــــــــــــــــــی نداشت…

دلباخته سفر بود اما همسفـــــــــــــــــــــر نداشت…

حکایت کسی بود که زجر کشید اما ضجـــــــــــــــــــــه نزد…

زخم داشت اما ننالیـــــــــــــــــــــد…

گریه کرد اما اشک نریخـــــــــــــــــت…

حکایت من حکایت کسی بود کـــــــــــــــــــــه…

پر از فریاد بود اما سکوت کرد تا همه ی صداها را بشنـــــــــــــــــــــود…

یه خرابه…

یه گوشه تاریک…

یه دختر…

یه بغض…

و در آخر صدای بلند گریه دخترک…

و هیچ کس نفهمید درد او را…

مــیــگـــــَــــن؛وروجـَـکـَــَـم✘

مــیگن;از چـِــشام شــِــیـْـطـَــنـَـتْ مــیـبــاره✘

مـیگن ;خـِــیـــلــــــــی حـــاضــِــر جـَــوابــــَــم✘

مـیگن ;زبـــــــــــون دارم ایـــن هــــــوا✘

میگن ;هـــَــمـــیــشـِــہ شـــادَم✘

میگن ;صـِــدا خـَـنـْـدِهـ هـــات هـَــمــیــشـِــگــیــِـه✘

میگن ;زلـــــــــــــــــــزلــــــــــه ام✘

✘ولــى✘لامَصــــبـــا هـَ‌مـَشـــــــــــــــون ظـــاهـِـــر بــینــَـن✘ْ

↚هــــیــشــکـــى نــِــمــیـــگـــِـه;✘

چــِــرا چــِـشـــام ایـنـْـقــَــد غــَــــــــــم داره؟؟؟

یـــه دخـترایی هستــــن✘مغــــرورن✘……

بــه کســــی✘رو ✘نمیــــدن……

زود عصـبـــی میشـــن……

تـایــه چیــزی میگـــی تنــدتنـــد جـواب میـــدن…….

✘لـجـــــبازن✘…….

اینـــارو اذیــت نکنیـــــن…….

اینـــاســـراســــــــر✘احـــســـــــاســــن✘…….

اینـــاهمونایــیـن کــه با یـه آهنـــــگ غمگـیـــن گــریـــه شـــون میگیــره……

و حـتـــی واســـه شخصیــــت✘کـارتـــونی✘دل میســوزونـن……

اینـــارواذیـــت نکنیــــن…….

اینـــا……

✘غـصــــه هــای یـواشــــکــی✘دارن…….

 • تاریخ ارسال : جمعه 27 / 01 / 1395
 • بازدید : 455 مشاهده
نام
ایمیل (منتشر نمی‌شود)
وبسایت
:) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B :S
کد امنیتی
رفرش
کد امنیتی
نظر خصوصی
مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]